Софтуер за Онкология – OНКO SMART

Иновативно и практично софтуерно решение за централизирано разтваряне на цитостатични препарати в oнкологични болници „Онко – Smart“

Смарт Софтуер Системс“ е основен доставчик на персонализиран и иновативен медицински софтуер за управление и менажиране на болници в България. Доказал се партньор и разработчик с повече от 12 години опит в бранша, известен с платформата „JOYSTICK“.

Последователен в разработките си в отговор на наредба за централизирано разтваряне на цитостатични препарати в болничните аптеки, фирмата разработи иновативна и практична система достъпна за всички oнкологични болници и КОЦ с име „Онко-Smart”, която може да се интегрира с всяка една БИС система.

Част от нашите клиенти

Какво прави нашата система предпочитана пред другите софтуери? 

Предимства на системата:

Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK“ поддържа всички необходими модули за организиране и отчитане на лечебния процес на пациенти с онкологични заболявания.
Целият път на пациента от диагностика на злокачествени заболявания, изследванията, планиране на онко комисия, легла и столове в онко дневния стационар, решение на онкологична комисия (АПр 05), решение на специализирана комисия (Апр 38), протокол от клинична онкологична комисия по химиотерапия, провеждане на химиотерапия (Апр 06), последващо проследяване на терапевтичен отговор (Апр 08) и диспансерно наблюдение (Апр 07).
За всеки пациент се води Онкологично досие, в което се пази цялата информация за диагнозата, стадий, TNM, EGOC, окончатена клинична диагноза, хистологична диагноза, схема, настъпили усложнения и т.н.
Цялата терапия на пациента може да се проследи. Лекарствените листи се изготвят на база валидирания протокол от клинична онкологична комисия по химиотерапия. На негова база, лабораторните резултати, BSA (DuBois), Creatinin Serum и AUC лекуващия лекар лесно може да изготви протокол за разтваряне на лекарства, както и бързо да се направи корекция на дозите. В системата са заложени протоколи за лечение на база утвърдените терапевтични ръководства, както и всички лекарства с нетърговските им наименования и всички производни лекарства, които се ползват в съответната аптека. Протокола за разтваряне се валидира както от лекаря, така и от фармацевта. В изолатора много прецизно с медицински теглилки се приготвят последователно всички разтвори, като системата подпомага фармацевта във всяка стъпка от приготвянето. Системата подава разтворителя, точните медикаменти с необходимото количество активно вещество. След приготвянето на разтвора, системата разпечатва етикети както за готовите за прилагане разтвори така и за генерираните остатъци. Баркодирането на разтвора е много прецизно с персоналните данни на пациента, данни за разтвора и начина и времето на приложение.
Цялата отчетна дейност по КП и АПр, ежедневни xml отчети към ПИС, спецификации за лекарства и импланти, електронни известия и фактури съгласно изискванията на НЗОК са заложени в системата. Съществуеат множество логически контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията по прилагането на реимбурсираните лекарства и вложени медицински изделия.

Основните ползи и предимства на „Онко-Смарт“ – решението:

 • Пълен контрол и автоматизация по процеса, на:
  • Маршрутизиране
  • Подготовка
  • Инспектиране
  • Проследяване
  • Отчитане на приготвените в болничната аптека индивидуални онкологични лекарствени продукти.
 • Пази здравето на пациента
 • Интегрира се с всяка БИС /Болнична информационна система/

В техническата спецификация на системата, може да се види:

 • Системата може да работи с изключително висок набор от електронни везни и допълнителен хардуер.
 • Интерфейс за управление на едноканални и многоканални автоматични дозатори.
 • Освен тегловия контрол, определени лекарства и препарати могат да се конфигурират да работят и по-плътност.
 • Работата в кабинетите – всеки лекар следи пациентите насочени към него, има възможност да генерира всички първични документи и може да приключи финансовата част на прегледа;
 • Разтваряне на цитостатични и скъпоструващи лекарства  – уникална система за разтваряне на цитостатици и лекарства. Пълна автоматизация на процеса по назначаването на терапевтичната схема от лекуващия, валидация от Магистър Фармацефт. Разтваряне в контролирана среда с автоматизиран тегловен контрол. Лесните стъпки спестяват време на персонала, пазят здравето на пациента и предпазват от неволни грешки.
 • Терапевтичен фиш – генерира се автоматично на база на назначена и валидирана терапевтична схема.
 • Журнал за разтваряне – генерира се автоматично на база готовите резтвори.
 • Журнал за остатъците – генерира се автоматично на база въведените в системата остатъци.
 • Онкологично досие – поддържа информация относно онколочината клинична диагноза, хистологична диагноза, стадии, TNM, ECOG, схема на лечение, минали и придружаващи заболявания, настъпили усложнения, анамнеза, обективно състояние, терапия, заключение. Добавена е възможност данните да се копират от протокол от клинична онкологична комисия.

Взаимодействащи си модули: 

Модул „Регистратура“ /Регистриране на пациенти, следене на пациенто-потока./
Модул „Каса“ /Управление на паричния поток, регистриране на плащанията, издаване на финансови документи, касови ордери, следене на пациенти длъжници и др./
Модул „Прегледи – ДКБ“ /Обслужва всички първични документи: Амбулаторен лист, Медицинско направление, Е-рецепта, Е-направление, Стандартна рецепта, Болничен лист, Искане за цитологично изследване, Направление за хоспитализация, Протокол за ТЕЛК, Етапна епикриза, Бързо известие и др./
Модул „АРТ „ /За специализирани медицински центрове извършващи инвитро процедури./
Модул „Логистика“ /Управление на позитивния списък на лекарствата използвани при стимулациите логистика – консумативи и вещеви склад./
Модул „Справочна система“ /Цялостна репортинг система, графични и пивотирани справки и статистики за извън-болничната дейност, болничната и инвитро дейността, брой пункции, трансфери, инсеминации обща успеваемост и по лекари./
Модул „Болнични листи“ /Издаване и разпечатване на болнични листи./
Модул „Профилактика“/Поддържа профилактични цикли с цялата документация и отчетност по тях./
Модул „Лаборатория“ /За медицински центрове, които извършват лабораторни изследвания./

Модул „Химиотерапия“/От модул Химиотерапия с бутон Нов протокол се избира пациента и се зарежда нов протокол.Протоколите са номенклатури с лекарство, доза, единици, разредител, обем, приложение, време на прилагане. Те са предварително конфигурирани./

Модул „Изолатор“/В Изолатора се зареждат задачите от протоколите по техния приоритет. /

Съпътстващи процеси, които могат да подпомогнат Вашия бизнес модел

JOYSTICK системата превъзхожда в предоставянето на най-новите, модерни цифрови технологии и разработването на дигитални решения,предназначени за специфичните нужди на здравните заведения. В тази връзка можете да се възползвате от допълнителните функционалности на софтуера, които ще помогнат за цялостната организация във Вашия медицински център.

 • Образна диагностика (PACS) – JOYSTICK /Единственият медициснки софтуер, който идва със собствена PACS система. Това дава невероятни предимства да се оформи едно цяло завършено медицинско досие с цялата информация, включително и всички образи./
 • Виртуален ПОС терминал и онлайн плащания /Виртуалният пос терминал подпомага по-бързата и лесна комуникация, като не се изисква от страна на пациента да се реди на опашки, а може да плати директно през смартфона или компютър по -бързо и сигурно./
 • Виртуална система за управление на опашки /Динамичните цифрови екрани, позиционирани стратегически, могат да помогнат за бързата и лесна комуникация в цялото здравно заведение./
 • CRM & Call center /Системата разпознава клиента по телефонен номер, email адрес, или друг идентификатор и извежда на екрана на оператора клиентското му досие. Документира и записва комуникацията, извършва мониторинг в реално време и измерва операторската производителност и ефективност на кол център отдела като цяло./
 • Логистика, Аптека, Склад / Прецизно управление на всички лекарства, медицински изделия и консумативи, вещеви склад. Поддържа множество междинни складове./

Стъпки при внедряване на JOYSTICK - healthcare managament system

1. Презентация и изготвяне на оферта

2. Сключване на договор, авансово плащане, HTML файл за клиента

3. Инсталация и обучение

4. Пускане в експлоатация

За оферта и допълнителна информация за цялостната информационна система ни потърсете на:

marketing@smart-ss.org/ 0886 65 02 55

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]