Медицински софтуер

clinic4

JOYSTICK - healthcare managament system

МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ: АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ

 Софтуерът притежава цялата необходима функционалност и възможности да организира и управлява всички потоци и дейности свързани с амбулаторната дейност на Вашия център, независимо дали имате сключен договор с НЗОК, ДЗОФ или работите само КЕШ.

 Обикновено, пътят на пациента започва със запазване на час, което може да се направи по телефон и/или с възможност за запазване директно през сайта. Разбира се посещението може да бъде инцидентно, без час или за дадената дейност не се изисква предварително записване, което не е изключение, но така или иначе това може да се настройва индивидуално спрямо работните алгоритми на клиниката. Когато пациента пристигне на регистратурата, той бива регистриран и насочен към съответния кабинет/специалист.

 За по-лесно следене на пациенто-потока се използват различни цветови индикатори, които са бърз ориентир, кой за какво чака. Общо приетата практика е в кабинета по време на прегледа да се въведе необходимата медицинска информация по преценка на лекаря, като за целта разполагаме с голям набор от видове формуляри:
* Стандартен амбулаторен лист – Платен или по НЗОК
* Специализирани Гинекологични – първи преглед, последващ.
* Преглед на бременна
* Фетална морфология
* Други специалности

 За да се запознаете с повечето функционалности на този модул, както и да видите нагледно самите екрани и интерфейси можете да се свържете с нашия екип през контактната ни форма.

БИЛИНГ: КАСА, ПАРИЧЕН ПОТОК

Модулът е разработен по всички нормативни изисквания и са взети предвид всички добри практики за управление на паричния поток и задълженията както от пациентите така и към всички договорни партньори. Системата е одобрена от НАП под № 513 съгласно Наредба Н-18 като СУПТО по чл. 52 а, ал. 1 с наименование JOYSTICK – HEALTHCARE MANAGEMENT SYSTEM BILLING. Изпълнени са всички изисквания по този параграф.

Модула дава още следните възможности:

 • Възможност за връзка с фискален принтер;
 • Поддържане на множество активни ценоразписи – платени услуги за българи и чуждестранни граждани, ценоразпис по сключени договори, поддържане на история на промените на цените и др.;
 • Издаване на приходни и разходни касови ордери за медицински услуги;
 • Издаване на кредитни и дебитни известия за медицински услуги;
 • Поддържа регистрация на медицинските услуги, направени плащания и издадени документи – по физически и юридически лица;
 • Контрол на разчети с клиенти за услуги: физически и юридически лица – извършени медицински услуги, направени плащания, издадени документи;
 • Търсене на издадени финансови документи;
 • Отчет на издадените фактури за определен период,
 • Отчет за приходите от заявени медицински услуги по кабинети;
 • Справка за пациентите, за които е регистрирано изпълнение на услуга, но не е регистрирано плащане;
 • Изграден интерфейс за автоматично осчетоводяване на финансовите документи;
 • Търсене на данни по ключови термини и номера;

За да се запознаете с повечето функционалности на този модул, както и да видите нагледно самите екрани и интерфейси можете да се свържете с нашия екип.

ЛАБОРАТОРИЯ: КЛИНИЧНА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА

Основното предназначение на Лабораторния софтуер е да автоматизира всички работни процеси в лабораторията независимо дали става въпрос за Клинична, Микробиология, Цитология, Патохистология или Генетика. Всички данни се въвеждат в един прозорец, което дава изключително удобство за работа. Софтуера работи еднакво добре, като самостоятелна медико диагностична лаборатория, така и като интегритет към медицинския софтуер. Поддържа всички интерфейси и връзки с лабораторните апарати независимо от производителя. Добавени са много екстри и функционалности за прецизно валидиране и въвеждане на резултатите.

 • Поддържане на основните данни за всички преминали пациенти (регистър на пациентите);
 • Поддръжка на история на цените в ценоразписа за предлаганите лабораторни изследвания и по всички сключени договори;
 • Възможност за въвеждане на данни от направление за медико-диагностични дейности Направление 4 на НЗОК;
 • Възможности за параметризиране на референтни граници на показатели по изследвания и апарати, по възраст, пол, циклични фази;
 • Възможност за индикация на патологичното отклонение на резултата според въведените референтни граници;
 • Възможност за създаване на електронни заявки от регистратура лаборатория, консултативен кабинет, отделение, за лабораторни изследвания;
 • Възможности за въвеждане на шаблони за готови резултати (възможност за бърз запис на резултат);
 • Поддръжка на система за етикетиране на биологичен материал за изследване с бар код етикет в и извън лабораторията (кабинети, отделение), чрез отпечатване на стикер с принтер или предварително напечатан етикет;
 • Възможност за изчисляване (и отпечатване) на необходимия брой и вид материали необходими за провеждане на изследването и отпечатване на необходимия брой етикети;
 • Възможност за разпечатване на работни листове по лабораторни сектори/апарати;
 • Възможност за изграждане на автоматизирана връзка с еднопосочни и двупосочни апарати (анализатори);
 • Възможност за извършване на техническа и медицинска валидация на резултатите;
 • Възможност за преглед на лабораторно досие на пациента хронологично по показатели в това число графично за избран набор показатели;
 • Възможност за достъп до лабораторни резултати чрез WEB приложение за пациент и лекар. Възможност за интегриран достъп до всички налични лабораторни резултати (различни видове лаборатории) и образна диагностика. Възможност за преглед на графика с история на данните за избрани показатели;
 • Възможност за генериране на отчети към ДЗОФ в интеграция с всички други дейности подлежащи на отчитане с поддръжка за параметризация на специфичните формуляри на различните фондове;

БОЛНИЧНА ПОМОЩ: КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ

Ако търсите цялостно решение за Вашата болница, независимо от това дали е Специализирана, МБАЛ, УМБАЛ правилния избор би бил: JOYSTICK – healtcare management system, защото това е съвременна информационна система, която е създадена в болница и разбира от информационните нужди и потребности на самата болница. Опитния екип по внедряването, само за една вечер ще превключи цялостната система без да има каквито и да е било сътресения и всички данни от старата Ви система ще бъдат запазени и мигрирани в новата.

Една малка част от цялата функционалност за Клиники и отделения (манипулационни, терапевтична дейност, хирургична дейност, функционална диагностика):

 • Поддържане на цялата отчетна дейност към НЗОК, ежедневни xml файлове по КП и АПр и подаването им към PIS;
 • Извеждане на поименен списък на постъпилите в стационарно отделение пациенти, приведените от, преведените в отделение и изписаните от лечебното заведение пациенти, към определена дата;
 • Създаване на електронни заявки за лабораторни изследвания към медико-диагностичните лаборатории, звено за образна диагностика и други специализирани кабинети, с необходимата информация за пациента;
 • Създаване на електронни заявки за медикаменти и консумативи към аптечен склад и склад консумативи;
 • Създаване на електронни заявки за храна на лежащо болни пациенти (требване) и персонал;
 • Регистриране на движението на пациентите – превеждане, изписване;
 • Автоматично изготвяне и печат на документи по шаблон, като например:
  Анамнеза, План за лечение, Декурзус, Епикриза, История на заболяването, Болничен лист, Направление за хоспитализация и др.
 • Подробна информация на приходи и разходи:
  *приход по клинична пътека/пакет, платени услуги, доплащания от доброволен фонд и др.
  *разход за медикаменти, консумативи, леглодни предстой в отделението, леглодни в който пациента е преведен в друго отделение, операции, лабораторна диагностика, образна диагностика, други процедури и услуги.
 • Хирургична дейност – операционен блок (предоперативна зала, операционна зала), оперативна програма и планиране;
 • Водене на лист на чакащите и планирана на операции и процедури;
 • Електронно заявяване на искани консумативи и материали от основен склад;
 • Отчетност за използвания брой материали и консумативи;
 • Интеграция с междинен склад за персонализирано изписване на вложени импланти и консумативи;
 • Справочна информация с възможности за експорт във формати – xls, csv, txt, xml;

За повече информация се свържете с нас.

ЛОГИСТИКА: АПТЕКА И СКЛАД – МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ВЕЩЕВИ СКЛАД

Изключително добре работещ модул, много предпочитан от клиентите. Тенденцията е дори все повече да се използва и в доболничната помощ тъй като, мениджмънта много по-лесно следи отчетноста, разхода на лекарства/консуматив и материали. Удобния интерфейс, допълнително улеснява въвеждането и изписването съответните материали.

Функционалности „Аптека и склад – медицински консумативи, вещеви склад“:

 • Регистриране на приходни и разходни документи;
 • Регистриране на кредитно известие (сторно);
 • Водене на медикаменти и консумативи строго по партиди, с доставни цени и със срок на годност;
 • За всеки тип материал в склад се поддържа счетоводна сметка, което позволява автоматизирано осчетоводяване на документи за приход, сторно и разход;
 • Поддържане на оптимални и минимални количества за консумативи и медикаменти в склад;
 • Следене на срока на годност на медикаменти и материали;
 • Разход за медикаменти и консумативи по име/номер на пациент и или по ИЗ;
 • Електронно заявяване/искане и обработка на медикаменти и консумативи от звената на организацията;
 • Независима отчетност за всеки един склад;
 • Поддържане на междинни складове, регистриране на преместване на медикаменти и консумативи от основен склад в друг (отделения, спешен шкаф, междинен, лаборатория и други);
 • Регистриране на протоколи по актуалната Наредба на МЗ. Следене и генериране на отчет на разхода на медикаменти по регистрираните протоколи;
 • Отпускане по лекарствен лист и рецепта съгласно действащата Наредба на МЗ;
 • Следене на договорни цени и количества;
 • Електронни заявки към доставчици, обобщаване на електронни искания от отделения за генериране на заявки към доставчици;
 • Експорт на данни към счетоводство;
 • Печат на документи – лекарствен лист, складова разписка, искане от склад, протокол за размяна, инвентаризационен опис и др.;
 • Справочна част по складове и отчетни периоди за приход, разход, сторно и преместване. Оборотна ведомост, картон на движение по партида, стоково паричен отчет, инвентаризационен опис, лекарствен дневник, регистър на операциите с лекарствени продукти и др.;
 • Отчетна част за наркотични вещества, изготвяне на отчети за наркотични вещества към РЗИ и НСлНВ;
 • Експорт на всички справки в популярни формати, позволяващи преносимост на данни;

За повече детайли поискайте пълната спецификация.

Стъпки при внедряване на JOYSTICK - healthcare managament system

1. Презентация;

2. Сключване на договор;

server

3. Инсталация/обучение;

4. Пускане в експлоатация;

JOYSTICK – healthcare managament system

ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР НА МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР

Медицински софтуер, Болнична информационна система, Лабораторна информационна система, софтуер за болница, софтуер за медицински център, софтуер за ДКЦ, софтуер за лаборатория, софтуер за Ин-витро, ЛИС, БИС, HIS, Hospital information system, LIS

ЗАЯВКА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]