Ин Витро софтуер – технологично решение за лечебните заведения

Смарт Софтуер Системс е единствения разработчик на Ин витро софтуер, който въвежда ново технологично решение за лечебните заведения. В съответствие с националните изискванията софтуерната система има въведен уникален идентификатор Единния европейски код (SEC) за тъкани и клетки.

През годините ин витро софтуера е внедрен успешно в МК „д-р Щерев”- София, МБАЛ „Надежда“ – София, СБАЛАГ „Селена“- Пловдив, Клиника „Малинов“ – София, Ин Витро Гинекологична клиника „Братя Тодорови“, МЦ  „Олимед“ – Варна и преди няколко месеца в МЦ „Св. Иван Рилски“ – Тутракан на двамата известни лекари в българската гинекология д-р Любомир и д-р Богомил Бойчеви.

Ин витро софтуера е част от цялостната платформа за управление и менажиране JOYSTICK – health care management system. Едно иновативно и практично решение за асистираната репродукция.

Разговаряме с бизнес анализатора Соня Георгиева от екипа на Смарт Софтуер Системс:

Кога е създаден Ин витро софтуера?

Началото на модула за асистирана репродукция е поставено през май 2012 г. по поръчка на Медицински Комплекс „д-р Щерев“, гр. София. С експертната помощ и професионални консултации от екипа на д-р Щерев са поставени основите на ин-витро частта в системата. Прецизирани са модулите за амбулаторни прегледи, акушерство и гинекология. Добавени са арт процедурите – проследяващи целия алгоритъм на асистираните репродуктивни технологии на всяка двойкка. Реалната еклплоатация започва още през декември 2012 г.

Отличното сътрудничество с Медицински Комплекс „д-р Щерев“ е ключово за развитието на “JOYSTICK” и благодарение на него медицинската част на системата достига едно още по-високо ниво.

Какво обхваща софтуерната система?

Болничната информационна система JOYSTICK събира цялостна информация от всеки преглед и всяко проведено лечение и на практика съхранява електронните досиета на пациентите – от встъпването на пациента за първичен преглед през неговото цялостно лечение, като автоматично се въвеждат назначени изследвания и резултати и се документират всеки преглед, изследване, процедура, проведено лечение.

В реално време се обхващат всички процеси: преминали пациенти през регистратура, кабинети, лаборатория, болничен стационар, болнична аптека, каса. Благодарение на системата във всеки момент се знае къде е пациентът – дали в кабинет или в лаборатория, дали в някоя от болничните стаи, какво медикаментозно лечение се извършва, какви заявки има към лаборатория и т.н.

Системата обхваща всяко работещо звено в болницата, като включва над 20 различни модула.

Специфичен за информационната система, е модулът за асистирана репродукция (ин витро лечение и инсеминация). Той включва амбулаторната част на една процедура и ин витро лабораторията – от подготовката и стимулацията на жената, проследяване на хормоните, планиране на пункция, през изваждане на яйцеклетката и проследяване на развитието на ембрионите в инкубатора със снимков и видео материал, до трансферирането на ембриона обратно в жената и след това постигнатия резултат – наличие на бременност или не.

Работата в модула за асистирана репродукция е систематизиран в няколко блока:

Арт-картотека – арт досиета по ин витро процедури, инсеминации, замразени трансфери, със собствен и донорски материал. Всяко досие пази данни от проведени изследвания и прегледи, подготовка, стимулация, фоликулна пункция, андрологична част, развитие на ембриони, ембриотрансфер, сметкоплан, документи и кодиране и резултат. Поддържат се листа на реципиентките и на донорите.

Ембриология – обхваща всички процеси в ембриологията и ембрионалната криобанка.

Андрология – обхваща всички процеси в андрологията и спермалната криобанка, донорска и партнъорска.

Фонд Арт-картотека – подготовка на документи за кандидатстване по фонд, резултати от кандидатстването и от процедурата.

ЦАР отчети – отчитане на дейността по асистирана репродукция финансирана от фонд, включва цялостно документиране и издаване на финансови документи.

ИАТ отчети – поддържат се електронни регистри на всички добити и разпределени клетки. Отчитането към Изпълнителната агенция по трансплантация става с автоматично генерирани справки.

Ценносттна системата е в наличието, поддържането и съхраняването на качествена, богата и достатъчна информация. От системата се извеждат отчети за управленски, маркетингови, медицински и научни цели, като през нея се извършват и отчетите на лечебните заведения към всички регулаторни органи.

Кои са заинтересованите страни?

Центърът за асистирана репродукция /ЦАР/ www.car-bg.org е юридическо лице към министъра на здравеопазването.  Основната цел е да одобрява лечение на пациенти с репродуктивни проблеми и да отпуска финансиране към лечебните заведения извършили ин витро порцедурата.

Работата с фонда и отчитането на дейността към него е свързано с голям обем документация:

1.Документите за кандидатстване към фонда (ЦАР),

2.Документирането на ин-витро процедурата: ехографските прегледи, хормоналните изследвания, фоликулната пункция, обработаката на сперматозиоиди, класическото /ИКСИ оплождане, ембриотрансфера, криоконсервация на предимплантационни ембриони, използваните лекарства за стимулация.

3.Епикриза OPU

4.Епикриза ЦАР

5.Протокол за извършени дейности по асистирана репродукция и приложени лекарствени продукти.

7.Подготовка на финансови документи – проформо-фактура, авансова фактура, окончателна фактура.

8.Ембрио протокол

9.Арт обобщен протокол

В ин витро модула на БИС „JOYSTICK“ веднъж попълнени данните се агрегират и документите се генерират автматично.

Всички лечебни заведения по асистирана репродукция отчитат дейността си към ИАТ – Изпълнителната агенция по трансплантация http://www2.bgtransplant.bg/bg

На отчитане подлежат всички взети и разпределени репродуктивни клетки: сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони.

По Наредба 28 за дейности по асистирана репродукция, лечебните заведения са задължени да създават и поддържат регистър, който съдържа данни за извършените от тях дейности по експертиза, вземане, поставяне, обработка, съхраняване и етикетиране на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи.

Лечебните заведения определят уникален идентификационен номер на взетите яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи и единен европейски код на репродуктивните клетки. БИС JOYSTICK автоматично създава и поддържа електронните регистри по Наредбата, извършва автоматично кодиране на УИН на взетите яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи и единен европейски код на репродуктивните клетки, автоматично кодира номер раздел на поставяне за ембриотрансфер и инсеминация.

Наред с поддържането на регистри, всеки месец от системата се генерират ИАТ отчети по Наредба 28 чл. 44:

ДАННИ ЗА ДОНОРА СЪГЛАСНО ЧЛ.44,Т.1

ДАННИ ЗА НЕПАРТНЬОРСКИ ДОНОРИ (на сперматозоиди) СЪГЛАСНО ЧЛ. 44, Т. 2

ДАННИ ЗА РЕПРОДУКТИВНИТЕ КЛЕТКИ съгласно чл.44,т.3

ДАННИ ЗА РЕЦИПИЕНТА съгасно чл.44, т.4

Справочната система предоставя достатъчно пълна и точна инфомация за попълване на годишните отчети на лечебните заведения по асистирана репродукция.

Какви са ползите от внедряване на системата?

  • Единно електронно досие – не е нужно поддържането на хартиено досие.
  • Цялата информация е достъпна в програмата и е на разположение на медицинските специалисти. Натрупването на много консистентни данни по лечението, резултатите, подходите, използваните медикаменти, методите на оплождане, използваните среди и т.н. дават богата база за провеждане на научни изследвания и извеждане на най-добрите практики.
  • Развитие на лечебните заведения на едно по-горно стъпало в медицината.

Софтуерната система „JOYSTICK“ за ин витро лечение е съвременно българско решение и неизменна част от успешното развитие на лечебните заведения за асистирана репродукция.

Медицински софтуер, Болнична информационна система, Лабораторна информационна система, софтуер за болница, софтуер за медицински център, софтуер за ДКЦ,
софтуер за лаборатория, софтуер за Ин-витро, БИС, HIS, Hospital information system