Смарт Софтуер Системс е единствения разработчик на Ин витро софтуер, който въвежда ново технологично решение за лечебните заведения. В съответствие с националните изискванията софтуерната система има въведен уникален идентификатор Единния европейски код (SEC) за тъкани и клетки.

През годините ин витро софтуера е внедрен успешно в МК „д-р Щерев”- София, МБАЛ „Надежда“ – София, СБАЛАГ “Селена”- Пловдив, Клиника „Малинов“ – София, Ин Витро Гинекологична клиника „Братя Тодорови“, МЦ  „Олимед“ – Варна и преди няколко месеца в МЦ „Св. Иван Рилски“ – Тутракан на двамата известни лекари в българската гинекология д-р Любомир и д-р Богомил Бойчеви.

Ин витро софтуера е част от цялостната платформа за управление и менажиране JOYSTICK – health care management system. Едно иновативно и практично решение за асистираната репродукция.

Разговаряме с бизнес анализатора Соня Георгиева от екипа на Смарт Софтуер Системс:

Кога е създаден Ин витро софтуера?

Началото на модула за асистирана репродукция е поставено през май 2012 г. по поръчка на Медицински Комплекс “д-р Щерев”, гр. София. С експертната помощ и професионални консултации от екипа на д-р Щерев са поставени основите на ин-витро частта в системата. Прецизирани са модулите за амбулаторни прегледи, акушерство и гинекология. Добавени са арт процедурите – проследяващи целия алгоритъм на асистираните репродуктивни технологии на всяка двойкка. Реалната еклплоатация започва още през декември 2012 г.

Отличното сътрудничество с Медицински Комплекс „д-р Щерев“ е ключово за развитието на “JOYSTICK” и благодарение на него медицинската част на системата достига едно още по-високо ниво.

Какво обхваща софтуерната система?

Болничната информационна система JOYSTICK събира цялостна информация от всеки преглед и всяко проведено лечение и на практика съхранява електронните досиета на пациентите – от встъпването на пациента за първичен преглед през неговото цялостно лечение, като автоматично се въвеждат назначени изследвания и резултати и се документират всеки преглед, изследване, процедура, проведено лечение.

В реално време се обхващат всички процеси: преминали пациенти през регистратура, кабинети, лаборатория, болничен стационар, болнична аптека, каса. Благодарение на системата във всеки момент се знае къде е пациентът – дали в кабинет или в лаборатория, дали в някоя от болничните стаи, какво медикаментозно лечение се извършва, какви заявки има към лаборатория и т.н.

Системата обхваща всяко работещо звено в болницата, като включва над 20 различни модула.

Специфичен за информационната система, е модулът за асистирана репродукция (ин витро лечение и инсеминация). Той включва амбулаторната част на една процедура и ин витро лабораторията – от подготовката и стимулацията на жената, проследяване на хормоните, планиране на пункция, през изваждане на яйцеклетката и проследяване на развитието на ембрионите в инкубатора със снимков и видео материал, до трансферирането на ембриона обратно в жената и след това постигнатия резултат – наличие на бременност или не.

Работата в модула за асистирана репродукция е систематизиран в няколко блока:

Арт-картотека – арт досиета по ин витро процедури, инсеминации, замразени трансфери, със собствен и донорски материал. Всяко досие пази данни от проведени изследвания и прегледи, подготовка, стимулация, фоликулна пункция, андрологична част, развитие на ембриони, ембриотрансфер, сметкоплан, документи и кодиране и резултат. Поддържат се листа на реципиентките и на донорите.

Ембриология – обхваща всички процеси в ембриологията и ембрионалната криобанка.

Андрология – обхваща всички процеси в андрологията и спермалната криобанка, донорска и партнъорска.

Фонд Арт-картотека – подготовка на документи за кандидатстване по фонд, резултати от кандидатстването и от процедурата.

ЦАР отчети – отчитане на дейността по асистирана репродукция финансирана от фонд, включва цялостно документиране и издаване на финансови документи.

ИАТ отчети – поддържат се електронни регистри на всички добити и разпределени клетки. Отчитането към Изпълнителната агенция по трансплантация става с автоматично генерирани справки.

Ценносттна системата е в наличието, поддържането и съхраняването на качествена, богата и достатъчна информация. От системата се извеждат отчети за управленски, маркетингови, медицински и научни цели, като през нея се извършват и отчетите на лечебните заведения към всички регулаторни органи.

Кои са заинтересованите страни?

Центърът за асистирана репродукция /ЦАР/ www.car-bg.org е юридическо лице към министъра на здравеопазването.  Основната цел е да одобрява лечение на пациенти с репродуктивни проблеми и да отпуска финансиране към лечебните заведения извършили ин витро порцедурата.

Работата с фонда и отчитането на дейността към него е свързано с голям обем документация:

1.Документите за кандидатстване към фонда (ЦАР),

2.Документирането на ин-витро процедурата: ехографските прегледи, хормоналните изследвания, фоликулната пункция, обработаката на сперматозиоиди, класическото /ИКСИ оплождане, ембриотрансфера, криоконсервация на предимплантационни ембриони, използваните лекарства за стимулация.

3.Епикриза OPU

4.Епикриза ЦАР

5.Протокол за извършени дейности по асистирана репродукция и приложени лекарствени продукти.

7.Подготовка на финансови документи – проформо-фактура, авансова фактура, окончателна фактура.

8.Ембрио протокол

9.Арт обобщен протокол

В ин витро модула на БИС „JOYSTICK“ веднъж попълнени данните се агрегират и документите се генерират автматично.

Всички лечебни заведения по асистирана репродукция отчитат дейността си към ИАТ – Изпълнителната агенция по трансплантация http://www2.bgtransplant.bg/bg

На отчитане подлежат всички взети и разпределени репродуктивни клетки: сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони.

По Наредба 28 за дейности по асистирана репродукция, лечебните заведения са задължени да създават и поддържат регистър, който съдържа данни за извършените от тях дейности по експертиза, вземане, поставяне, обработка, съхраняване и етикетиране на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи.

Лечебните заведения определят уникален идентификационен номер на взетите яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи и единен европейски код на репродуктивните клетки. БИС JOYSTICK автоматично създава и поддържа електронните регистри по Наредбата, извършва автоматично кодиране на УИН на взетите яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи и единен европейски код на репродуктивните клетки, автоматично кодира номер раздел на поставяне за ембриотрансфер и инсеминация.

Наред с поддържането на регистри, всеки месец от системата се генерират ИАТ отчети по Наредба 28 чл. 44:

ДАННИ ЗА ДОНОРА СЪГЛАСНО ЧЛ.44,Т.1

ДАННИ ЗА НЕПАРТНЬОРСКИ ДОНОРИ (на сперматозоиди) СЪГЛАСНО ЧЛ. 44, Т. 2

ДАННИ ЗА РЕПРОДУКТИВНИТЕ КЛЕТКИ съгласно чл.44,т.3

ДАННИ ЗА РЕЦИПИЕНТА съгасно чл.44, т.4

Справочната система предоставя достатъчно пълна и точна инфомация за попълване на годишните отчети на лечебните заведения по асистирана репродукция.

Какви са ползите от внедряване на системата?

  • Единно електронно досие – не е нужно поддържането на хартиено досие.
  • Цялата информация е достъпна в програмата и е на разположение на медицинските специалисти. Натрупването на много консистентни данни по лечението, резултатите, подходите, използваните медикаменти, методите на оплождане, използваните среди и т.н. дават богата база за провеждане на научни изследвания и извеждане на най-добрите практики.
  • Развитие на лечебните заведения на едно по-горно стъпало в медицината.

Софтуерната система „JOYSTICK“ за ин витро лечение е съвременно българско решение и неизменна част от успешното развитие на лечебните заведения за асистирана репродукция.